Daystar Tiny Homes

6250 Lake Labish RD NE
Salem, OR 97305